สารบัญ
         บทบรรณาธิการ
         ปกหน้าใน ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
     

        บทความวิชาการและบทความวิจัย

          รูปแบบการประพันธ์และการใช้คำในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว

                  กัษมาภรณ์ บุญศรี

 

          เกมสำหรับการสอนวัฒนธรรมในชั้นเรียนภาษาสเปนระดับ A1-A2

                  ดาริกานต์ โคตรชนะ 

                  ภาสุรี ลือสกุล

 

          สถานภาพและบทบาทของตัวละครและวัฒนธรรมอินเดียในนวนิยาย เรื่อง สิเน่หาส่าหรี

                  ธีรพล เรืองทองดี

                  สายวรุณ สุนทโรทก

 

          แนวคิดและศิลปะการใช้ภาษาในบทเพลงของบอดี้สแลม

                  ปิยนุช  ทองทิพย์

 

          ความขัดแย้งและการต่อรองระหว่างตัวละครกับค่านิยมของสังคมญี่ปุ่นในการ์ตูนญี่ปุ่นร่วมสมัย
          แนววงวนเวลา: กรณีศึกษา เรื่อง ยามเมื่อเหล่าจักจั่นกรีดร้อง

                  พัฒนเดช กอวัฒนา

 

          นักแปลกับปัญหาการแปลข้ามวัฒนธรรม

                  ธัญญรัตน์  ปาณะกุล

 

          พระพุทธศาสนากับความมั่นคงทางสังคมจิตวิทยา

                  วิโรจ นาคชาตรี

 

          วรรณกรรมกับการท่องเที่ยว: เศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว) สร้างสรรค์จากฐานรากวัฒนธรรม

                  สุภัทรา บุญปัญญโรจน์

 

          MOTIVATION BEIM DEUTSCHLENRNEN IM VIETNAMESISCHEN KONTEXT         
          MOTIVATION OF GERMAN LEARNING IN THE VIETNAMESE CONTEXT

                  Nguyen Thi Ngoc Diep

 

          เกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา