• ประกาศทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา (ทุนขัดสน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  (รายละเอียด) 
  • กระบวนวิชาที่จัดสอบเอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  (รายละเอียด) 
  • เชิญร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การนำพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน” ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รายละเอียด) 
  • ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย ภาค ๑/๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์ (รายละเอียด) 
  • ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความชิงรางวัลสด-เนียน กูรมะโรหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รายละเอียด) 
  • ประกาศทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยพัดจาดจารัน ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๒ ส.ค. - ๒ พ.ย.๖๐ (รายละเอียด)
  • นศ.คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย คว้ารางวัลประกวดกวีนิพนธ์  (รายละเอียด) 
  • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์   (รายละเอียด)
  • ศูนย์ส่งเสริมการแปล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ... (รายละเอียด)