กำหนดการฝึกซ้อมย่อย (เพิ่มเติม
(รายละเอียด)  


กำหนดการฝึกซ้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  รุ่นที่ ๔๓ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  
(รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๔๓ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หมายเหตุ : การค้นหารายชื่อ 1.กดที่แป้นพิมพ์ Ctrl+F   2.พิมพ์ชื่อในช่องว่าง   3.กดตกลง  
(รายละเอียด
   โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป (รายละเอียด)  


เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรมภาษารัสเซียสำหรับบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 55 (รายละเอียด)  

 

  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลาสอบ รหัสประตัวของนักศึกษาที่สอบกระบวนวิชา ENG1001 และ ENG1002 ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)  
  • คนเก่งคณะมนุษยศาสตร์  (รายละเอียด) 
  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ทุนขัดสน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รายละเอียด) 
  • ปฎิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนกลาง ภาคเรียนที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  (รายละเอียด) 
  • หนังสือปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาตรี ภาค ๒/๒๕๖๐ (รายละเอียด) 
  • ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความชิงรางวัลสด-เนียน กูรมะโรหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รายละเอียด) 
  • นศ.คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย คว้ารางวัลประกวดกวีนิพนธ์  (รายละเอียด) 
  • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์   (รายละเอียด)
  • ศูนย์ส่งเสริมการแปล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ... (รายละเอียด)