•   เปิดแล้ว! โครงการอบรมภาษารัสเซีีย ครั้งที่ ๕๓  อบรมระหว่างวันที่ ๖ พ.ค. - ๒๔ มิ.ย. ๖๐ (รายละเอียด) 

 • ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความชิงรางวัลสด-เนียน กูรมะโรหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รายละเอียด) 
 • ประกาศทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยพัดจาดจารัน ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๒ ส.ค. - ๒ พ.ย.๖๐ (รายละเอียด) 
 • ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560  การรับสมัครและลงทะเบียนเรียนส่วนกลาง (รายละเอียด) 
 • ข้อแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษา (Pre degree) คณะมนุษยศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รายละเอียด) 
 • บัณฑิตศึกษาเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจการใช้ภาษาไทยในงานวิชาการ เข้าร่วมรับฟังการประชุม โครงการพัฒนานักศึกษาเรื่อง “ศิลปะการใช้ภาษาไทยฯ (รายละเอียด) 
 • กระบวนวิชาที่จัดสอบเอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รายละเอียด) 
 • มูลนิธิการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ (ม.ศ.ม.ษ.) ให้ทุนการศึกษา ภาค ๒/๒๕๕๙ จำนวน ๒๐ ทุน  ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท (รายละเอียด) 
 • นศ.คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย คว้ารางวัลประกวดกวีนิพนธ์  (รายละเอียด) 
 • ภาควิชาภาษาไทยฯ ร่วมกับ มูลนิธิสด-เนียน กูรมะโรหิต เชิญนักศึกษาระดับป.ตรี คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเขียนเรียงความ หัวข้อ "ชีวิตและผลงาน สด กูรมะโรหิต" เพื่อชิงทุนการศึกษาทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ทุน  (รายละเอียด) 
 • ประกาศ รายชื่อนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทขัดสน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ...(รายละเอียด)
 • ประกาศภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กระบวนวิชา LIS 4109 (IS 309,IS409) (รายละเอียด) 
 • คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี ๒๕๕๘  (รายละเอียด)
 • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์   (รายละเอียด)
 • ศูนย์ส่งเสริมการแปล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ... (รายละเอียด) 
      

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ