"ต่างชาติ ต่างภาษา จะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป สนใจเรียนภาษา หันมาหาคณะมนุษยศาสตร์
เรามีภาษาไว้เรียนรู้จักมนุษยชาติทั่วโลก โดยเจ้าของภาษาและคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ "
มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 60 นี้

คลิก http://www.ru.ac.th/th/site/index  หรือที่ www.human.ru.ac.th  (รายละเอียด) 

 

เปิดแล้ว!  โครงการอบรมภาษารัสเซีีย ครั้งที่ 54  อบรมระหว่างวันที่ ๒๒ ก.ค. - ๑๖ ก.ย. ๖๐ (รายละเอียด) 

 

 • รายชื่อบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ รุ่นที่ ๔๒    กด Ctrl+F เพื่อหารายชื่อ   (รายละเอียด)   
 • กำหนดการฝึกซ้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๒  (รายละเอียด) 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือบัณฑิตและผู้ปกครองบัณฑิตมิให้นำดอกไม้หรือของขวัญแสดงความยินดีเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ มิถุนายนนี้   (รายละเอียด)   
 • คณะมนุษยศาสตร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครแล้ว! เริ่มจำหน่ายใบสมัคร จันทร์ที่ 22 พ.ค. - ศุกร์ที่ 16 มิ.ย 60 นี้ รับสมัคร 5 มิ.ย. - 16 มิ.ย.60 นี้ www.human.ru.ac.th   (รายละเอียด) 
 • ตรวจสอบข้อมูล กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๒ (สำหรันักศึกษาปริญญาตรี)  (รายละเอียด) 
 • ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ครั้งที่2 วันที่ 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 60 ที่ ม.ร. (หัวหมาก) และภูมิภาค 23 จังหวัด โทร. 0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th (รายละเอียด) 
 • ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความชิงรางวัลสด-เนียน กูรมะโรหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รายละเอียด) 
 • ประกาศทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยพัดจาดจารัน ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๒ ส.ค. - ๒ พ.ย.๖๐ (รายละเอียด) 
 • ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  การรับสมัครและลงทะเบียนเรียนส่วนกลาง (รายละเอียด) 
 • ข้อแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษา (Pre degree) คณะมนุษยศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รายละเอียด) 
 • นศ.คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย คว้ารางวัลประกวดกวีนิพนธ์  (รายละเอียด) 
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทขัดสน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ...(รายละเอียด)
 • คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี ๒๕๕๘  (รายละเอียด)
 • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์   (รายละเอียด)
 • ศูนย์ส่งเสริมการแปล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ... (รายละเอียด) 
      

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ