"ชีวิตและผลงานสด กูรมะโรหิต"           
ประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา ๒ ทุน ทุนละ ๒๐,๐๐๐.-บาท 
สอบถามโทร.‭ ๐-๒๓๑๘-๐๐๕๔ ต่อ ๑๑๐๐ หรือ ๐-๒๓๑๐-๘๒๗๘ ภาควิชาภาษาไทย
(รายละเอียด
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
   
  (จัดทำโดย งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์)

           (รายละเอียด)       DOWNLOAD!

  

 • กระบวนวิชาที่จัดสอบเอง ภาคสอบซ่อม ๒ และฤดูร้อน ๒๕๖๐ 
 • เปิด - ปิด และเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
 • คนเก่งคณะมนุษยศาสตร์  (รายละเอียด) 
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ทุนขัดสน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รายละเอียด) 
 • ปฎิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนกลาง ภาคเรียนที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  (รายละเอียด) 
 • หนังสือปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาตรี ภาค ๒/๒๕๖๐ (รายละเอียด) 
 • ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความชิงรางวัลสด-เนียน กูรมะโรหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รายละเอียด) 
 • นศ.คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย คว้ารางวัลประกวดกวีนิพนธ์  (รายละเอียด) 
 • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์   (รายละเอียด)
      

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ