แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
     ค่าครุภัณฑ์    
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รายการราคากลาง

   
กำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง TOR ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ งานติดตั้งจมูกบันได Aluminum  อาคาร ๑ คณะมนุษยศาสตร์
     
 กำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง TOR  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  งานติดตั้งจมูกบันได Aluminum  อาคาร ๑ คณะมนุษยศาสตร์
     
     
 
      เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ