แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
     ค่าครุภัณฑ์    
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รายการราคากลาง

   
กำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง TOR ๒๘   พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  งานซ่อมแซมท่อน้ำประปาด้านข้างคณะมนุษยศาสตร์
กำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง TOR ๑๕   พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง
กำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง TOR ๑๘   สิงหาคม  ๒๕๖๐ งานจัดซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคาร ๒ คณะมนุษยศาสตร์
กำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง TOR ๒๑   กรกฎาคม  ๒๕๖๐ งานติดตั้งหลังคา Metal Sheet ระหว่างอาคาร ๑ และอาคาร ๒ คณะมนุษยศาสตร์