แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
     ค่าครุภัณฑ์    
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รายการราคากลาง

   
กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ
  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๒ จัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี)  จำนวน ๒ คัน
     
   ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
     
     
     
 
      เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ