แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

      งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

      - ค่าครุภัณฑ์

      - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ