แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
      งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
      - ค่าครุภัณฑ์
      - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 กำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง TOR  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐     จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง
กำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง TOR   ๑๘   สิงหาคม  ๒๕๖๐         งานจัดซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคาร ๒ คณะมนุษยศาสตร์
กำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง TOR   ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐          งานติดตั้งหลังคา Metal Sheet ระหว่างอาคาร ๑ และอาคาร ๒ คณะมนุษยศาสตร์
กำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง TOR   ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐        งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป อาคาร ๒ คณะมนุษยศาสตร์