แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
      งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
      - ค่าครุภัณฑ์
      - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 
กำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง TOR   ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐     งานติดตั้งหลังคา Metal Sheet ระหว่างอาคาร ๑ และอาคาร๒ คณะมนุษยศาสตร์

กำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง TOR   ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐     งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป อาคาร ๒ คณะมนุษยศาสตร์