แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
     ค่าครุภัณฑ์    
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รายการราคากลาง

   
กำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง TOR ๖  กันยายน  ๒๕๖๒ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ
     
     
     
     
     
 
      เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ