แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
     ค่าครุภัณฑ์    
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รายการราคากลาง

   
กำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง TOR ๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๑ จัดซื้อครุภัณฑ์  จำนวน 3 รายการ
     
กำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง TOR  ๑๘   ธันวาคม ๒๕๖๑ งานปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการสารสนเทศ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ชั้น ๕ อาคาร ๑ จำนวน ๑ ระบบ คณะมนุษยศาสตร์
     
     
     
 
      เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ