โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับหลักสูตร
                                                                                       หัวข้อ "การเขียนรายงานใน มคอ.๗ ตามบริบทของมหาวิทยาลัยรามคำแหง"            คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับหลักสูตร หัวข้อ "การเขียนรายงานใน มคอ.๗ ตามบริบทของมหาวิทยาลัยรามคำแหง" เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร มคอ.๗ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคำนึงถึงบริบทของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในฐานะที่เป็นตลาดวิชาแห่งเดียวในประเทศไทย ดังนั้นการอบรมครั้งนี้จึงได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ๓ ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา รองศาสตราจารย์วาริศา พลายบัว รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสื่อสารมวลชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์