"การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน"

                   คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน" เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานโครงการ และคุณปภาณภณ ปภังกรภูรินทร์ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และนำความรู้จากการอบรมครั้งนี้ไปปรับใช้เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพต่อไป