โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลการวิจัย"

 

               ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลการวิจัย" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยี อาคารเวียงคำ ชั้น ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวิมล อังควานิช อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มาเป็นวิทยากรบรรยายตลอดทั้งวัน โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องของภาควิชาสังคมวิทยาฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้พื้นฐานในการเตรียมข้อมูลและการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ PASW สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลการวิจัยของตนเองได้

              การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีนักศึกษาสนใจและเข้าร่วมจำนวนมาก เนื่องจากต้องการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดงานวิจัยในกระบวนวิชาที่เรียน ดังนั้นจึงมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาสังคมวิทยาฯ ทุกคน เข้าร่วมงานเพื่อให้คำแนะนำระหว่างฝึกปฏิบัติครั้งนี้ด้วย สำหรับภาคเช้านักศึกษาได้รับความรู้ด้านการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเน้นการแปลงข้อมูลจากแบบสอบถามลงในโปรแกรม PASW ขณะที่ภาคบ่ายเป็นการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจากการแปลผล และสรุปผล