โครงการเสนอผลงานวิชาการและวิจัย สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑

           คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการเสนอผลงานวิชาการและวิจัย สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพดด้วง อาคาร ๑ ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ โครงการนี้เป็นโครงการด้านวิชาการและวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ที่จัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนักวิชาการได้นำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่พื้นที่สาธารณะ รวมทั้งเป็นพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่สร้างเครือข่ายทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เข้มแข็งต่อไป ในปีนี้ มีคณาจารย์และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น ๙ ท่าน ซึ่งแต่ละท่านได้นำเสนอประเด็นทางวิชาการที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา ประวัติศาสตร์ และสังคมวัฒนธรรม พร้อมทั้งเปิดประเด็นทางวิชาการใหม่ๆให้กับผู้เข้าร่วมงานได้นำไปพัฒนาผลงานวิชาการของตนเองในอนาคต