"สิทธิมนุษยชนกับปัญหาความมั่นคงร่วมสมัย"

 

             ภาควิชาปรัชญาจัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “สิทธิมนุษยชนกับปัญหาความมั่นคงร่วมสมัย” เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง HUB 1507 คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร ๑ ชั้น ๕ โดยได้รับเกียรติจาก นาวาโทธนวัฒน์ สมจิตร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาปรัชญา โครงการครั้งนี้ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะด้านความคิดในการวิเคราะห์ปรากฎการณ์ต่างๆในสังคมร่วมสมัยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในการนี้ ภาควิชาปรัชญาขอขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านมา ณ ที่นี้ ที่ทำให้การจัดโครงการฯ ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี