ประชุมสัมมนาวิชาการหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาเยอรมัน 2”

 

               หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาเยอรมัน 2” (Fehleranalyse) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพดด้วง ชั้น ๓ อาคาร ๑ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

              ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงานพร้อมให้การต้อนรับ Prof. Dr. Karin Kleppin ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการทดสอบระดับชาติจากมหาวิทยาลัย Ruhr-Universität Bochum (RUB) ซึ่งเป็นวิทยากรหลักในวันนี้ ขณะเดียวกัน ก็มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจากหลากหลายสาขาวิชา ไม่เพียงเป็นคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาภาษาเยอรมัน แต่ยังรวมถึงคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆที่สนใจทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศอีกด้วย