โครงการปัจฉิมนิเทศ เรื่อง “เตรียมบัณฑิตสู่สังคม”

 

        ภาควิชาภาษาตะวันตกจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ "เตรียมบัณฑิตสู่สังคม" เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษาออกไป ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของนายจ้าง

        โอกาสนี้ อาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก ได้เป็นประธานเปิดโครงการฯ และกล่าวต้อนรับวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพสองท่าน ประกอบด้วย คุณพิมพิรีย์ มณีรัตน์ เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ บรรยายในหัวข้อ "เส้นทางอาชีพด้านการต่างประเทศ" และคุณพงศ์พันธุ์ จันทร์สุกรี ผู้เชี่ยวชาญงานธุรกิจการท่องเที่ยว บรรยายในหัวข้อ "เส้นทางอาชีพด้านงานธุรกิจการท่องเที่ยว" ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมงานในวันนี้ นอกจากได้รับสาระความรู้สำคัญและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ที่มีความหลากหลายในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ และงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวแล้ว นักศึกษายังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพของตนเองได้อีกด้วย

       ภาควิชาภาษาตะวันตกจัดโครงการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ขึ้น เพราะเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะต่างๆให้แก่นักศึกษาเมื่อต้องก้าวสู่ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็นยุคสมัยที่สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และมีแนวโน้มเข้าสู่การเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่ต้องนำเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่มาใช้อย่างเข้มข้น ดังนั้นภาควิชาภาษาตะวันตกในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษา และมีหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาบัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน   จึงมีบทบาทสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่จะจบออกไปให้มีศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพแก่สังคมไทยต่อไป