วันครบรอบ ๔๗ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง

                     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๗ ปี
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                     นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี
บวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาสครบรอบ ๔๗ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธี

                    นอกจากพิธีบวงสรวงแล้ว มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น แก่อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและวิจัย และการถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งมีจริยธรรมความเป็นครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแก่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และใช้ความรู้ความสามารถอุทิศตนรับใช้สังคม   เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบันอีกด้วย