“พิธีชงชา”

 

                    เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดกิจกรรม “พิธีชงชา”
ณ ห้อง ๔๐๕ อาคารศรีจุฬาลักษณ์ (SLL) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้ร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์การดื่มชาญี่ปุ่น พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับพิธีชงชาที่มีการสืบทอดมาใน
ประเทศญี่ปุ่นอย่างยาวนาน