โครงการอบรม เรื่อง
“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

 

                    คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจาก
หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๑/๖๐ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เพื่อสร้างจิตสำนึกในความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศไทย
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ห้อง ๐๓๒๒ อาคารสุโขทัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นประธานในพิธี