"หลักและเทคนิคการเรียนเขียนตำรา"

         
                 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ "หลักและเทคนิคการเรียนเขียนตำรา"
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม้ สงวนสกุล หัวหน้าภาควิชาปรัชญา รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
  ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์

                 โครงการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และนายกสมาคมห้องสมุด แห่งประเทศไทยฯ
   ที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ทั้งในฐานะผู้เขียนและผู้ประเมินคุณภาพตำรา ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมการอบรมเป็น
   จำนวนมาก