หัวข้อ "การพัฒนาหลักสูตรการเรียนออนไลน์" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง HUB 1304 คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ โดย รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี เป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. ศยามน อินสะอาด จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มาให้ความรู้ เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน และผลิตสื่อใหม่ ๆ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อยุคดิจิทัลในปัจจุบันได้