สถิตินักศึกษาลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 1/2560
ภาคเรียนที่ 2/2560
ภาคฤดูร้อน 2560
 ภาคเรียนที่ 1/2559 
 ภาคเรียนที่ 2/2559 
 ภาคฤดูร้อน 2559
  ภาคเรียนที่ 1/2558 
ภาคเรียนที่ 2/2558
 ภาคฤดูร้อน 2558 
ภาคเรียนที่ 1/2557
 ภาคเรียนที่ 2/2557
 
ภาคฤดูร้อน 2557 
 
ภาคเรียนที่ 1/2556
ภาคเรียนที่ 2/2556
 
 ภาคฤดูร้อน 2556
 
ภาคเรียนที่ 1/2555
ภาคเรียนที่ 2/2555
 
ภาคฤดูร้อน 2555