- รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานฯ
               - รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๙
                - รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๐
               - 
รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑

      - ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

      - แนวทางปฏิบัติในการขอทุนวิจัย

      - การพัฒนาหลักสูตร/ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน

 

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ