- รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานฯ
           
                - 
รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒                 

                  รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑

                  - รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐

               - รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๙


      - ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

      - แนวทางปฏิบัติในการขอทุนวิจัย

      - การพัฒนาหลักสูตร/ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน

 

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ