นักศึกษาระดับปริญญาตรี

   ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี (ส่วนกลาง)
   ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค)
   ช่วงรหัสนักศึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนกลาง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552-2559 ตำแนกตามคณะ สาขาวิชา ชั้นปี และอาจารย์ที่ปรึกษา 

   ตารางเวลาอาจารย์ที่ปรึกษา 
   อบรมคอมพิวเตอร์ 
   ระบบรับสมัครและลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต 
   วิดีโอคำบรรยายย้อนหลัง 
   ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
   e-Service : ปริญญาตรี 
   ถ่ายทอดการเรียนการสอนจากห้องเรียน
   สื่อเพื่อการศึกษา 

   เทียบโอนวุฒิ อนุปริญญา (ปวส.) และอื่นๆ  
   กระบวนวิชาพลศึกษา (GAS/HED) จำนวน 2 หน่วยกิต นักศึกษา มษ. เลือกเรียน 1 วิชา 
   การปรับเกรด การสอบซ่อมและจบการศึกษา 
   ค่าคะแนนผลสอบกับการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ 
   คะแนนเฉลี่ยสะสมที่สัมพันธ์กับปริญญาตรีเกียรตินิยม... 
   ขั้นตอนแจ้งจบการศึกษา เฉพาะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 
   เปรียบเทียบวิชาโท (นต.รศ.)HE-HA 101 แทน GS-SS สำหรับ นศ. มษ. 
   ข่าวแก้ไขวิชาโทเลือก MC 
   ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา 
   ตัวอย่างแบบคำร้องแจ้งจบการศึกษา 
   ใบรับรองผลการสอบไล่ 
   การลงทะเบียนเรียนกรณีขอจบการศึกษา

   นักศึกษาระดับปริญญาโท
  e-Graduate : ปริญญาโท (ส่วนกลาง)
  ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา
  ระบบรับสมัครและลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต 
  
   ติดต่อ บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
     ติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  ปฏิทินการศึกษา ภาค ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  แบบฟอร์มใบคำร้องต่าง 
  แบบฟอร์มอื่น