สารสนเทศด้านนโยบายและแผน
     - สถิตินักศึกษาที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำแนกตามคณะ ชั้นปีการศึกษา และเพศ คณะมนุษยศาสตร์
     - สถิติจำนวนนักศึกษาใหม่
     - สถิตินักศึกษาลงทะเบียน
     - แผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์
     - รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
     - รายงานประจำปี
     -
ตัวอย่างเสนอแผนจัดโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดาวน์โหลด) 

                1. ตัวอย่างโครงการพัฒนานักศึกษา (ดาวน์โหลด)

 
               2. 
ตัวอย่างบันทึกข้อความโครงการพัฒนานักศึกษา (ดาวน์โหลด)
                3. ตัวอย่างบันทึกข้อความโครงการบริการวิชาการ (ดาวน์โหลด)
                4. ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ดาวน์โหลด) 
                5. ตัวอย่างบันทึกข้อความโครงการทำนุบำรุงศิิลปวัฒนธรรม (ดาวน์โหลด) 
                6. ตัวอย่างโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ดาวน์โหลด)
 สารสนเทศด้านบริการทางวิชาการ
     - ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
     - แนวทางปฏิบัติในการขอทุนวิจัย
     - การพัฒนาหลักสูตร/ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
     - รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานฯ
               - รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๙
               - รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๐
               - 
รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑
สารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษา
    -การประกันคุณภาพ

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ