หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

   1.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

    2.  สาขาวิชาภาษาไทย 

    3.  สาขาวิชาภาษาจีน   

    4.  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

    5.  สาขาวิชาประวัติศาสตร์

    6.  สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

    7.  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

    8.  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

    9.  สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

    10. สาขาวิชาภาษารัสเซีย

    11. สาขาวิชาภาษาสเปน

    12. สาขาวิชาปรัชญา

    13. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ