แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต   (รหัส 60 เป็นต้นไป)    

 

วิชาเอก

  

แบบฟอร์มการจัดทำ มคอ.02 ปี 2560 (รายละเอียด) 

 

แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รหัส 51-54)

 วิชาเอก

 

 แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 7 หลัก (รหัส 55-59)

วิชาเอก

  

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

    1.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

    2.  สาขาวิชาภาษาไทย 

    3.  สาขาวิชาภาษาจีน   

    4.  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

    5.  สาขาวิชาประวัติศาสตร์

    6.  สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

    7.  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

    8.  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

    9.  สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

    10. สาขาวิชาภาษารัสเซีย

    11. สาขาวิชาภาษาสเปน

    12. สาขาวิชาปรัชญา

    13. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

    14. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

    15. สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)

    16. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวิชาโท

    1. สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต

     2. สาขาวิชาภาษามลายู

     3. สาขาวิชาภาษาอาหรับ

     4. สาขาวิชาคติชนวิทยา

     5. สาขาวิชาภาษากรีก

 

          

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ