หลักสูตรวิชาโท

     1. สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
     2. สาขาวิชาภาษามลายู
     3. สาขาวิชาภาษาอาหรับ
     4. สาขาวิชาคติชนวิทยา
     5. สาขาวิชาภาษากรีก


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ