หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555
        1.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

        2.  สาขาวิชาภาษาไทย 

        3.  สาขาวิชาภาษาจีน   

        4.  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

        5.  สาขาวิชาประวัติศาสตร์

        6.  สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

       7.  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

       8.  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

       9.  สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

       10. สาขาวิชาภาษารัสเซีย

       11. สาขาวิชาภาษาสเปน

       12. สาขาวิชาปรัชญา

       13. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

       14. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

       15. สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)

       16. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ