หัวหน้างานคลังและพัสดุ

 นางสุกัญญา  ชินกูล
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ  

 หน่วยการเงินและบัญชี 

 

 นางสาวชลพรรษ  ลิ้นบาง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี 

นางสาววิชชญา ลิขิตอิทธิรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 

นายจิโรจ โคตะนนท์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 

 

นางสาวจันทร์วิภา วินทะชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

  

น.ส.วาสนา ไชยวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 

 หน่วยพัสดุ

 

นางสังเวียน พาเฮือง
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยพัสดุ

           

            นางสาววชิรา ปิยะตระภูมิ
           นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

    นางสาวกุลธิดา  สำรองพันธ์
   นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ