หัวหน้างานคลังและพัสดุ

 นางสุกัญญา  ชินกูล
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ  

 

หน่วยการเงินและบัญชี 

 

 นางสาวชลพรรษ  ลิ้นบาง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี

 

นางสมพร  วงษ์สันต์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

นางสาววิชชญา ลิขิตอิทธิรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายจิโรจ โคตะนนท์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 

นางสาวจันทร์วิภา วินทะชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 

หน่วยพัสดุ

 -ว่าง-
หัวหน้าหน่วยพัสดุ

  นางสังเวียน พาเฮือง
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นางสาววชิรา ปิยะตระภูมิ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นางสาวนลินี บุญเกื้อ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ