หัวหน้างานนโยบายและแผนนางชนัญชิตา  ปรีดีสนิท    
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผน หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ


หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
 

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
นางสาวภิศรามณีษ์  อาจชอบการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
  
นางสาวกฤษณวรรณ วิงวอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

  

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ