หัวหน้างานนโยบายและแผนนางชนัญชิตา  ปรีดีสนิท    
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผน หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ


หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
 

หน่วยวิเทศสัมพันธ์


-ว่าง-


นางสาวสุพาภรณ์ แสนใจ   
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ   


นางสาวกฤษณวรรณ วิงวอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

  

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ