งานนโยบายและแผน

หัวหน้างาน

นางชนัญชิตา  ปรีดีสนิท    
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้างานฯ

หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

นางสาวภิศรามณีษ์ อาจชอบการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นางสาวกฤษณวรรณ วิงวอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 

 

นายธนิก ทวีวาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ