หัวหน้างานบริการการศึกษา
นางกรรณิการ์ บูรศิริรักษ์    
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  
(หัวหน้างานบริการการศึกษา)    


 หน่วยทะเบียนและประเมินผล

นางสุธารัตน์ พลอยเจริญ        
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  
(หัวหน้าหน่วยทะเบียนฯ)

 

นางเกษรา วัฒนวินิจฉัย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายเอกภพ อาจชอบการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงานนางรุ่งทิวา  ออกลกิจ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวดาราวรรณ ล้อมเสถียร
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการนางสาวสุกัญญา ไหสุวรรณ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 

 
หน่วยกิจการนักศึกษา   -ว่าง-  
(หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา)    -ว่าง-  


  -ว่าง-  


หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ   -ว่าง-  
(หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ)  

นางสาวประพิศ เทพเฉลิม  
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  
 

 

นายพงศกร  เล่าซี้
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติกาห้องสมุดนางสาวแพรวพรรณ  มุขจร   
นักวิชาการ ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด

 

หน่วยโสตทัศนศึกษา 


  

-ว่าง-
     หัวหน้าหน่วยโสตทัศนศึกษา      

 

 

นางสาวณัฐขวัญนรี  จิรเจิดนภพร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฎิบัติการ


นายเจริญ ศิริพันธ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ  


 
 
 

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ