หัวหน้างานบริการการศึกษา
นางกรรณิการ์ บูรศิริรักษ์    
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  
(หัวหน้างานบริการการศึกษา)    


 หน่วยทะเบียนและประเมินผล

       นางสุธารัตน์ พลอยเจริญ        
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  
(หัวหน้าหน่วยทะเบียนฯ)

 

นางเกษรา วัฒนวินิจฉัย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายเอกภพ อาจชอบการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงานนางรุ่งทิวา  ออกลกิจ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวปาริชาต  ปอประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการนางสาวสุกัญญา ไหสุวรรณ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 

 
หน่วยกิจการนักศึกษา 

  -ว่าง-

หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา

นางสาวดาราวรรณ ล้อมเสถียร
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ทำหน้าหัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา  -ว่าง-  


หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 

  -ว่าง-  

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

นางสาวประพิศ เทพเฉลิม  
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ   

ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

นายพงศกร  เล่าซี้
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติกา

 ห้องสมุดนางสาวแพรวพรรณ  มุขจร   
นักวิชาการ ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด

 

หน่วยโสตทัศนศึกษา 


    

-ว่าง-
     หัวหน้าหน่วยโสตทัศนศึกษา      

 

นางสาวณัฐขวัญนรี  จิรเจิดนภพร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฎิบัติการ


นายเจริญ ศิริพันธ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ  


 
 
 

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ