งานบริการการศึกษา

หัวหน้างาน

นางกรรณิการ์ บูรศิริรักษ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้าหน่วย

 

นางสุธารัตน์ พลอยเจริญ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 

 

นางเกษรา วัฒนวินิจฉัย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

นางรุ่งทิวา  ออกลกิจ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวปาริชาต  ปอประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

  

นางสาวสุกัญญา ไหสุวรรณ
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

หน่วยกิจการนักศึกษา 

หัวหน้าหน่วย

นางสาวดาราวรรณ ล้อมเสถียร
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
(ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วย)

 

นางสาวมณีรัตน์  สุทธิวานิช
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

หัวหน้าหน่วย


นางสาวประพิศ เทพเฉลิม
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
(ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วย)

นายอานันท์ สนทอง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ห้องสมุด

นางสาวณิชชา  ชวาลเวชกุล
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
 

หน่วยโสตทัศนศึกษา

หัวหน้าหน่วย

นายเจริญ ศิริพันธ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

 

นางสาวณัฐขวัญนรี จิรเจิดนภพร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฎิบัติการ