หัวหน้างานบริการการศึกษานางกรรณิการ์ บูรศิริรักษ์    
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  
(หัวหน้างานบริการการศึกษา)    

 หน่วยทะเบียนและประเมินผล

       นางสุธารัตน์ พลอยเจริญ        
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  
(หัวหน้าหน่วยทะเบียนฯ)

นางเกษรา วัฒนวินิจฉัย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางรุ่งทิวา  ออกลกิจ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวปาริชาต  ปอประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

 

นางสาวสุกัญญา ไหสุวรรณ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 
หน่วยกิจการนักศึกษา 

  -ว่าง-

หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา

นางสาวดาราวรรณ ล้อมเสถียร
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา  -ว่าง-  


หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 

  -ว่าง-  

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

นางสาวประพิศ เทพเฉลิม  
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ   

ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

นายพงศกร  เล่าซี้
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติกา

ห้องสมุดนางสาวแพรวพรรณ  มุขจร   
นักวิชาการ ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด

 

หน่วยโสตทัศนศึกษา 


นายเจริญ ศิริพันธ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ


     หัวหน้าหน่วยโสตทัศนศึกษา      

 

นางสาวณัฐขวัญนรี จิรเจิดนภพร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฎิบัติการ