หัวหน้างานบริการการศึกษานางกรรณิการ์ บูรศิริรักษ์    
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  
(หัวหน้างานบริการการศึกษา)    

 หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

       นางสุธารัตน์ พลอยเจริญ        
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  
(หัวหน้าหน่วยทะเบียนฯ)

นางเกษรา วัฒนวินิจฉัย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

นางรุ่งทิวา  ออกลกิจ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวปาริชาต  ปอประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

   

นางสาวสุกัญญา ไหสุวรรณ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 
              หน่วยกิจการนักศึกษา 

            

              นางสาวดาราวรรณ ล้อมเสถียร

           นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
          ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา

  

      

 
      นางสาวมณีรัตน์  สุทธิวานิช
      นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน


หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ  นางสาวประพิศ เทพเฉลิม
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

นายพงศกร  เล่าซี้
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติกา

 

  

     ห้องสมุดนางสาวณิชชา  ชวาลเวชกุล
นัักวิชาการศึกษา

 

หน่วยโสตทัศนศึกษา 


นายเจริญ ศิริพันธ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ


     หัวหน้าหน่วยโสตทัศนศึกษา      

 

 

 

 

นางสาวณัฐขวัญนรี จิรเจิดนภพร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฎิบัติการ

 
 
 

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ