งานบริหารและธุรการ

หัวหน้างาน

นางสาวมิ่งขวัญ เสืองามเอี่ยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 

หน่วยสารบรรณ

หัวหน้าหน่วย

นางสาวมณทิวา สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางจารีพร สว่างเนตรนิล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

หน่วยการเจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วย


นางสาวสุกัญญา สมานเพื่อน
บุคลากร ปฏิบัติการ

นางสาวกัญชลิกา ทองอยู่
บุคลากร ปฏิบัติการ

 

นางปิยนาฎ เจริญมิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 

นายธนัช ทวีวาร
บุคลากร ปฏิบัติการ

หน่วยผลิตเอกสาร

 หัวหน้าหน่วย

 

  

นางสาวกิตติวรรณ พฤติวนาสัณฑ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

  

นางสาวจิรสุดา รัตนกาญจนาภา
ช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

นายเอนก ใจกุย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 

นายสุรชัย ไพรินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 

นายชนาธิป กะการดี
ช่างเทคนิค ปฏิบัติการ

นายวิรัตน์ ภู่ระหงษ์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป 

นายชาญ ปะเมโท 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

  

นายเริงชัย พลขยัน
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 

นายมาฆะจันทรา มีกรงาม 
พนักงานขับรถยนต์

 

นายวิวัฒน์  มีพรกิจ
พนักงานขับรถยนต์ 

 

นางฝ้าย  ปะเมโท
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางนิ่มนวล คงเจริญ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสวิน มีพรกิจ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 

นางพรกมล บางแบ่ง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป