หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

นางสาวมิ่งขวัญ เสืองามเอี่ยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

 

 
  หน่วยสารบรรณ

นางสาวมณทิวา  สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยสารบรรณ

 

 

 

 

 

นางจารีพร  สว่างเนตรนิล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ  

 
 

 หน่วยการเจ้าหน้าที่


นางสาวสุกัญญา สมานเพื่อน
บุคลากร ปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่

 

นางสาวกัญชลิกา ทองอยู่
บุคลากร ปฏิบัติการ  

 

นางปิยนาฎ เจริญมิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 

หน่วยผลิตเอกสาร

นางวรรณา ตันติศิรประภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ


(หัวหน้าหน่วยผลิตเอกสาร)

 
   

  นางสาวจิรสุดา  รัตนกาญจนาภา
   ช่างศิลป์  ปฏิบัติงาน

 

 

  หน่วยอาคารสถานที่ 


นายเอนก ใจกุย 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
(หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ)
 

นายสุรชัย ไพรินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

 

นายอนันต์ บินหะยีอับดุลรามัน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฎิบัติงาน

นายวิรัตน์ ภู่ระหงษ์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

 นายชาญ ปะเมโท 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายเริงชัย พลขยัน
พนักงานบริการเอกสารทั่วไปนายมาฆะจันทรา มีกรงาม 
พนักงานขับรถยนต์


นายวิวัฒน์  มีพรกิจ
พนักงานขับรถยนต์

นางฝ้าย  ปะเมโท 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป


นางนิ่มนวล คงเจริญ  
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป


นางสวิน มีพรกิจ  
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป


นางพรกมล บางแบ่ง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
 
 

\  

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ