หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

นางสาวมิ่งขวัญ เสืองามเอี่ยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

หน่วยสารบรรณ

- ว่าง -
(หัวหน้าหน่วยสารบรรณ)


นางจารีพร  สว่างเนตรนิล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ  

 

นางวรรณา ตันติศิรประภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ


นางสาวจิรสุดา  รัตนกาญจนาภา
ช่างศิลป์  ปฏิบัติงาน

 นางปิยนาฎ เจริญมิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 หน่วยการเจ้าหน้าที่นางสาวสุกัญญา สมานเพื่อน
บุคลากร ปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่


นางสาวมณทิวา  สังข์ทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 


นางสาวกัญชลิกา ทองอยู่
บุคลากร ปฏิบัติการ  


หน่วยผลิตเอกสาร

  -ว่าง-
(หัวหน้าหน่วยผลิตเอกสาร)

นางสาวปาริชาต  ปอประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

หน่วยอาคารสถานที่ 


นายเอนก ใจกุย 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
(หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ)

นายสุรชัย ไพรินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

   

นายอนันต์ บินหะยีอับดุลรามัน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฎิบัติงาน

นายวิรัตน์ ภู่ระหงษ์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

 นายชาญ ปะเมโท 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายเริงชัย พลขยัน
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป


นายธวัชชัย ยุติเทพศาล
พนักงานขับรถยนต์


นายมาฆะจันทรา มีกรงาม 

พนักงานขับรถยนต์นายวิวัฒน์  มีพรกิจ
พนักงานขับรถยนต์ 


นางฝ้าย  ปะเมโท 

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป นางนิ่มนวล คงเจริญ 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป นางสวิน มีพรกิจ 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไปนางพรกมล บางแบ่ง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 

\  

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ