งานประกันคุณภาพการศึกษา

  

 

- ว่าง -
  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

 

หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา


นางสาวนันทิชา รอดไทย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาวกนกพร ภู่สุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ