งานประกันคุณภาพการศึกษา

  

 

นางสาวกนกพร ภู่สุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

  รักษาราชการแทนหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

 

หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา

หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา


นางสาวนันทิชา รอดไทย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาวโชติรส เลี้ยงรักษา 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ