งานประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้างาน

 

นางสาวกนกพร ภู่สุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนหัวหน้างานฯ

หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา

หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวนันทิชา รอดไทย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวโชติรส เลี้ยงรักษา 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ