สำนักงานบัณฑิตศึกษา

นางนลินี ยื่งยง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

(ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา)นางสาววรรณวิสาข์  พลขยัน
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 


อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปล

                                                                                                                 รองศาสตราจารย์ ดร. สุธาวดี  หนุนภักดี