สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

หัวหน้าสำนักงาน

 นางกรรณิการ์ บูรศิริลักษณ์
หัวหน้างานบริการการศึกษา รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์