ประธานโครงการฯ

 รองศาสตราจารย์นงเยาว์ ชาญณรงค์ 

 

                   อาจารย์ประจำโครงการ


นางสาวดิศราพร  วิทยานนท์

     


นางสาวพรพรรณ  รัชตประกาญจน์อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

อาจารย์ผะอบ  จึงแสงสถิตย์พร

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ


                                                                                                                                           

 

 

หมายเลขติดต่อโครงการฯ    โทร: 0 2318 0054 , 0 2318 0055 ต่อ 1074
                                            โทรศัพท์เคลื่อนที่:  06 2619 6516

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ