ประธานโครงการฯ

 รองศาสตราจารย์นงเยาว์ ชาญณรงค์ 

 

    อาจารย์ประจำโครงการ

นางสาวดิศราพร  วิทยานนท์

       

นางสาวพรพรรณ  รัชตประกาญจน์

อาจารย์ผะอบ  จึงแสงสถิตย์พร


เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ


                                                                                                     

                                   นางสาวประภาภรณ์ เชี่ยวอุดมรัตน์                                        นางสาวมณีรัตน์  สุทธิวานิช
                         
        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ                                        ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

 

 

หมายเลขติดต่อโครงการฯ    โทร: 0 2318 0054 , 0 2318 0055 ต่อ 1074
                                            โทรศัพท์เคลื่อนที่:  06 2619 6516

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ