วิสัยทัศน์

                    คณะมนุษยศาสตร์จัดการศึกษาเพื่อปวงชน  พัฒนาพันธกิจทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล สร้างสรรค์สังคมไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

 ค่านิยมองค์การ

                    ความเป็นเลิศในการให้บริการ  โดยตระหนักในจรรยาบรรณและวิชาชีพ เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลของการทำงาน

 ปรัชญา

                    เปิดโอกาสให้มีความเสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์

 ปณิธาน

                    มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม และผลิตบัณฑิตให้รับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

 อัตลักษณ์

                    ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

 เอกลักษณ์

                    การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

พันธกิจ

                   ๑)     สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

                   ๒)     สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ

                   3)     สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                   4)     สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อความสมานฉันท์ และปลูกฝังค่านิยมไทยแก่ประชาชน

                   5)     สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศ

                   6)     สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

          ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสร้างศักยภาพการแข่งขันโดยสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการศึกษา

                    เป้าประสงค์ที่ ๑      ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                        กลยุทธ์ที่ ๑       สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา

                        กลยุทธ์ที่ ๒       พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

 

                    เป้าประสงค์ที่ ๒      ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

                        กลยุทธ์ที่ ๑       พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

                        กลยุทธ์ที่ ๒       พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

 

          ยุทธศาสตร์ที่   การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

                    เป้าประสงค์ที่ ๑     ผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีความเข้มแข็ง ได้รับการเผยแพร่ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

                         กลยุทธ์ที่        ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์

 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเพิ่มและกระจายโอกาสบริการวิชาการให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม

                    เป้าประสงค์ที่ ๑      เพื่อนำศักยภาพทางวิชาการมาดำเนินการบริการวิชาการตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจนเกิดผลลัพธ์และความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคม

                          กลยุทธ์ที่ ๑       ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคม

         

          ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง และค่านิยมหลักของคนไทย

                    เป้าประสงค์ที่ ๑      ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

                          กลยุทธ์ที่ ๑       ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การดำเนินงานตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน

                    เป้าประสงค์ที่ ๑      นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค

                          กลยุทธ์ที่ ๑       ส่งเสริมและพัฒนาพันธกิจสู่ประชาคมอาเซียน

 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร

                    เป้าประสงค์ที่ ๑      ระบบบริหารมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ

                          กลยุทธ์ที่ ๑      พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีบทบาทเชิงรุก