ผู้บริหารระดับคณะ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม้ สงวนสกุล
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา รักษาราชการแทน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ สุนทโรทก
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส พาวินันท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

 

 


อาจารย์นภสมน  นิจรันดร์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 

 

         หัวหน้าภาควิชา  อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์


อาจารย์ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์ 

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก


อาจารย์จีรพล  เกตุจุมพล     
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีมศักดิ์  เอ้งฉ้วน
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 

อาจารย์สิริชัย  โชคชัยสัมฤทธิ์
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม้  สงวนสกุล
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมพร  ชั้นไพบูลย์  
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทรา   บุญปัญญโรจน์

  
 สำนักงานเลขานุการคณะฯ 


นางสาวราตรี พงษ์สุวรรณ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

นางสาวมิ่งขวัญ เสืองามเอี่ยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ  

นางสุกัญญา  ชินกูล
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

 

นางกรรณิการ์ บูรศิริรักษ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

หัวหน้างานบริการการศึกษา

 
นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผน

  

 

-ว่าง-

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 

 
   

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ