ผู้บริหารระดับคณะ 

                  

               รองศาสตราจารย์วิโรจ  นาคชาตรี
                คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
 

  

 อาจารย์สิริชัย  โชคชัยสัมฤทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

    

รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาส พาวินันท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

  

อาจารย์นภสมน นิจรันดร์
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

         หัวหน้าภาควิชา  


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัตธนันท์  รักษ์วิเชียร
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย เซ็มมี
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

อาจารย์จีรพล  เกตุจุมพล     
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีมศักดิ์  เอ้งฉ้วน
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 


อาจารย์ ดร. พัชรินทร์  ชัยวรรณ
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม้  สงวนสกุล
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมพร  ชั้นไพบูลย์  
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 

                    ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา 

                  
                  รองศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ  สุนทโรทก

  
                 สำนักงานเลขานุการคณะฯ 

            นางสาวมิ่งขวัญ  เสืองามเอี่ยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ  รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

นางสุกัญญา  ชินกูล
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ


นางกรรณิการ์ บูรศิริรักษ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

หัวหน้างานบริการการศึกษา

 
นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผน

  


 

นางสาวกนกพร ภู่สุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

  รักษาราชการแทน
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 

 
   

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ