ผู้บริหารระดับคณะ 

 รองศาสตราจารย์วิโรจ  นาคชาตรี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

 

  

 อาจารย์สิริชัย  โชคชัยสัมฤทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส พาวินันท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

  

อาจารย์นภสมน นิจรันดร์
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

 

 

 

  

 

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

         หัวหน้าภาควิชา  อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย เซ็มมี
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก


อาจารย์จีรพล  เกตุจุมพล     
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีมศักดิ์  เอ้งฉ้วน
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์วิโรจ  นาคชาตรี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม้  สงวนสกุล
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมพร  ชั้นไพบูลย์  
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 

                    ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา 

                

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทรา   บุญปัญญโรจน์

  
                 สำนักงานเลขานุการคณะฯ 

              
          นางสาวราตรี พงษ์สุวรรณ
               หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

นางสาวมิ่งขวัญ เสืองามเอี่ยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ  

นางสุกัญญา  ชินกูล
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

 

นางกรรณิการ์ บูรศิริรักษ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

หัวหน้างานบริการการศึกษา

 
นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผน

  

 

-ว่าง-

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 

 
   

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ