วิชาเอก

    ภาษาจีน (รายละเอียด)

    ภาษาอังกฤษ (รายละเอียด)

    ภาษาฝรั่งเศส (รายละเอียด)

    ภาษาเยอรมัน (รายละเอียด)

    ประวัติศาสตร์ (รายละเอียด)

    ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว (รายละเอียด)

    สารสนเทศศึกษา (รายละเอียด)

    สื่อสารมวลชน (รายละเอียด)

    ปรัชญา (รายละเอียด)

    ภาษารัสเซีย (รายละเอียด)

    สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (รายละเอียด)

    ภาษาสเปน (รายละเอียด)

    ภาษาไทย (รายละเอียด)