วิชาเอก
    ภาษาจีน (รายละเอียด)
    ภาษาอังกฤษ (รายละเอียด)
    ภาษาฝรั่งเศส (รายละเอียด)
    ภาษาเยอรมัน (รายละเอียด)
    ประวัติศาสตร์ (รายละเอียด)
    ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว (รายละเอียด)
    ภาษาญี่ปุ่น (รายละเอียด)
    สารสนเทศศึกษา (รายละเอียด)
    สื่อสารมวลชน (รายละเอียด)
    ปรัชญา (รายละเอียด)
    ภาษารัสเซีย (รายละเอียด)
    สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (รายละเอียด)
    ภาษาสเปน (รายละเอียด)
    ภาษาไทย (รายละเอียด)
 แผนกำหนดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร เทียบโอนหน่วยกิต คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2560 

 

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ