แผนปฏิบัติราชการ  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๑
KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
mind map 2561
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๐
mind map 2560

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
รายงานแผนปฏิบัติราชการ  ปี ๒๕๕๙
รายงานผลแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๙ รอบ  ๖ เดือน
รายงานผลแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๙ รอบ  ๙ เดือน
รายงานผลแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
รายงานแผนปฏิบัติราชการในแผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
รายงานแผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
รายงานแผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๕๕๖
รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๖ เดือน)
รายงานผล KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (รอบ ๖ เดือน)
รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๑๒ เดือน)
รายงานผล KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (รอบ ๑๒ เดือน)
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๘)
รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๘ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการ รอบ ๘ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
KPI Templat ในแผนปฏิบัติราชการ รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒
๕๕๕

แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
mind map ๕๕๕-๒๕๕๘
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๒๕๕๔-๒๕๕๗)
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
การประเมินแผนปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
รายละเอียดแผนงบประมาณและผลการปฎิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๕๔
mind map 2554-2557
mind map 2554-2557 (2) 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๒๕๕๒-๒๕๕๕)
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
ลงนามคำรับรองในแผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๓
mind map 2553 
KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๓
คำรับรองผลการปฏิบัติราชการระดับภาควิชากับคณะ ฯ
KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ระดับภาควิชา