ระบบจัดการฐานข้อมูลวิจัย/วิชาการ


โครงการวิจัย
- รายชื่อผู้ทำการวิจัยปีงบประมาณ 2554
- การวิจัยเพื่อการเรียนการสอนปีการศึกษา 2553
- รายชื่อผู้ทำการวิจัยปีงบประมาณ 2553
- ประวัติอาจารย์ที่ทำการวิจัยปี 2552
-
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์


บทความทางวิชาการ

วารสารรามคำแหง ฉบับบมนุษยศาสตร์
ตั้งแต่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป สามารถติดตามอ่านวารสารออนไลน์ได้ที่  https://www.tci-thaijo.org/index.php/huru

          ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2556

          ปีที่ 32 ฉบับที่ 1   มกราคม - มิถุนายน 2556

          ปีที่ 31 ฉบับที่ 1   มกราคม - ธันวาคม 2555

          ปีที่ 30 ฉบับที่ 1   มกราคม - ธันวาคม 2554

รายงานการวิจัย

-

วารสารวิจัย

-