- รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (รายละเอียด)

          - รายชื่อผู้เขียนรายงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ (รายละเอียด)