ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจและศึกษาภาษาไทยในศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย (Universiti Putra Malaysia or UPM)

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจและศึกษาภาษาไทยในศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย (Universiti Putra Malaysia or UPM) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพดด้วง โดยเป็นการเดินทางเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียอีกด้วย

 เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ