ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ระดับสถาบัน)  


                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนจากภาควิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพดด้วง คณะมนุษยศาสตร์ สำหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์ครั้งนี้ ประกอบ
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์วาริศา พลายบัว เลขานุการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจิตร รัตนแก้วกาญจน์ ผู้ช่วยเลขานุการ

                       โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจา รย์ปรานี ได้มีข้อเสนอแนะให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์สอดคล้องตามเกณฑ์มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆไป รวมทั้งกล่าวชื่นชมผล
การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ในปีที่ผ่านมาอีกด้วย
เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ