“PDCA สำคัญไฉน”

                                                                                     

                 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษา หัวข้อ “PDCA สำคัญไฉน” เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพดด้วง คณะมนุษยศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และให้เกียรติร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรมาบรรยาย รวมถึง อ.นภสมน นิจรันดร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ดร. ไพรริน สิมมา หัวหน้าสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรูปแบบการเขียนโครงการหรือกิจกรรมด้วยระเบียบวิธี PDCA ที่จะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาทักษะการเขียนโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของชมรมได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากชมรมต่างๆ ซึ่งให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ