โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านภาษาจีน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙

            

                   สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านจีนศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ในหัวข้อ "Chinese Studies" เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง SLB 306 อาคารศรีจุฬาลักษณ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพธร ปัจจัยคุณธรรม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจงานวิชาการด้านจีนศึกษาจากหลากหลายสถาบัน

                    การจัดประชุมวิชาการด้านจีนศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการนำเสนอผลงานวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่างๆทั้งจากสถาบันของรัฐและเอกชน อันจะส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านจีนศึกษา นำไปสู่การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพทั้งในแวดวงวิชาการและประชาชนทั่วไป ที่สำคัญยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านจีนศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

                       

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ