ชาวมนุษยศาสตร์ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
          

 

                   คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีจำนวนมาก

                   โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ได้เป็นประธานนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตน แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ตลอดมาเป็นระยะเวลาถึง ๗๐ ปี และช่วงท้ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างกึกก้อง 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ