"อ่านสื่อออก ตามสื่อทัน SEASON 2"

 

                        คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง "อ่านสื่อออก ตามสื่อทัน SEASON 2" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒ ๐๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์   โดยมี ผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์นภสมน นิจรันดร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมต้อนรับ คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล สายงานบริหารการตลาดและสื่อ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรมาบรรยายอีกครั้ง

                       โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งตระหนักถึงการเลือกใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีทั้งบุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ที่ให้ความสนใจอย่างล้นหลาม สำหรับโครงการ "อ่านสื่อออก ตามสื่อทัน SEASON 2" เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์จำนวนมาก

 

 

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ