โครงการพัฒนานักศึกษา "ภาษาตะวันตกสัมพันธ์"

                   ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา "ภาษาตะวันตกสัมพันธ์" เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ โดยมี รศ.ดร. ประภาวดี กุศลรอด รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธิเปิดงาน สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษา เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักวัฒนธรรมอาหารของชาวตะวันตก โดยมีการสาธิตการทำอาหารของประเทศต่างๆ ได้แก่ อาหารฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย และกรีก

 

 

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ