โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง "บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ" 

                           คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง "บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ" เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์ สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก เป็นวิทยากรในการอบรม โครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน อันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาทักษะการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ