โครงการวัฒนธรรมบนสองฝั่งคลองแสนแสบ "ประเพณีเกี่ยวกับด้านอาหารไทยพุทธ - มุสลิม"

             

            คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการวัฒนธรรมบนสองฝั่งคลองแสนแสบ "ประเพณีเกี่ยวกับด้านอาหารไทยพุทธ - มุสลิม" โดยมี ผศ.ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ลานปสาน คณะมนุษยศาสตร์ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบทั้งประวัติความเป็นมาและเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างชาวชุมชนสองฝั่งคลองแสนแสบ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของชาวมหาวิทยาลัยรามคำแหง

              การจัดโครงการครั้งนี้ ได้เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารไทยพุทธ-มุสลิม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น ที่จะส่งผลให้เกิดความรักและความหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก ทั้งบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

             สำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารไทยพุทธ-มุสลิม ประกอบด้วย คุณณัฏฐิกา มั่นคง และคุณสราวุธ สมบูรณ์ผล โดยวิทยากรท่านแรกถ่ายทอดวิธีประกอบอาหารไทยพุทธ อาทิ ต้มกะทิสายบัว และขนมสาลี่ทิพย์ ส่วนวิทยากรอีกท่านให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทยมุสลิม ได้แก่ แกงกุรุหม่าไก่และข้าวต้มมัด ด้านบรรยากาศงานก็เต็มไปด้วยสาระน่ารู้ ความสนุกสนาน และความอิ่มอร่อยจากอาหาร และขนม นานาชนิด

 

 เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ