"Let Me Fly" Career Planning Workshop

                   

                 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิชีวิตชื่นบาน (Cheerful Life Foundation) จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา "Let Me Fly" Career Planning Workshop เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการเตรียมตัวสมัครงาน โดยเน้นเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานและการเขียนประวัติโดยย่อ (resume) เพราะหากทราบเทคนิควิธีเหล่านี้แล้ว ก็ส่งผลให้บริษัทต่างๆเกิดความสนใจและเรียกตัวเข้าไปสัมภาษณ์งาน อันเป็นปราการด่านสำคัญของการก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯต้องนำประวัติโดยย่อ (resume) ของตนเองมาด้วย เพื่อประยุกต์เทคนิควิธีการเขียนประวัติโดยย่อ (resume) จากการฝึกอบรม และนำไปใช้สมัครงานในอนาคตต่อไป


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ