"สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน"

            

                         คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเรื่อง กลยุทธ์พัฒนาตนสู่สังคมศตวรรษที่ ๒๑ ในหัวข้อ "สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน" เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์นภสมน นิจรันดร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับคุณพิมพ์พงษ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพจากสถาบัน Academic Crew และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทย ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรมาบรรยาย

                       โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน เพื่อให้ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครงาน พร้อมทั้งได้ช่วยพัฒนาทักษะในการเตรียมตัวสมัครงาน ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมากจากทุกสาขาวิชา และได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะหลายด้านสำหรับการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน


 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ