โครงการเรียนรู้โบราณสถานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๒ (นครปฐม) 

                

                  คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการเรียนรู้โบราณสถานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครปฐม เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ได้รับความรู้และความเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยจากแหล่งโบราณสถานที่สำคัญในประเทศ รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกฝังความเป็นไทย ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รู้จักรากเหง้าความเป็นมาของตนเอง ภูมิใจในการเป็นคนไทย อันเป็นส่วนสำคัญของการสืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไป

                  คณะเดินทางครั้งนี้ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เริ่มเดินทางจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเวลา ๐๗.๔๕ น. เพื่อมุ่งสู่จังหวัดนครปฐม โดยระหว่างการเดินทางได้แวะเยี่ยมชมแหล่งโบราณสถานและสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น พระราชวังสนามจันทร์ วัดพระปฐมเจดีย์ วัดไร่ขิง เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และงานศิลปกรรมที่บรรพบุรุษของเราได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมา พร้อมทั้งได้กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และก่อนคณะเดินทางกลับได้แวะเยี่ยมชมตลาดดอนหวาย เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมตลาดโบราณริมแม่น้ำท่าจีน ที่มีอายุยาวนานมากกว่า ๑๐๐ ปี และยังเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจนกระทั่งปัจจุบัน หลังจากนั้นคณะเดินทางได้เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยสวัสดิภาพเวลา ๑๖.๓๐ น.....


 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ